Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic - Admitere

ADMITERE 2021 -2022

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic – DPPD

 – Program postuniversitar de formare psihopedagogică –

 

Vrei să îmbrăţişezi cariera didactică?

O nouă generație de cadre didactice poate reprezenta schimbarea așteptată în educație, iar schimbarea începe cu fiecare dintre noi.

Dacă doreşti să faci diferenţa în educaţie, te aşteptăm alături de noi!

 

PREZENTARE GENERALĂ

Începând cu anul universitar 2009-2010, în cadrul Universităţii ”Dimitrie Cantemir” din Târgu-Mureş funcţionează Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic – D.P.P.D. Calitatea de instituţie furnizoare de programe de formare inițială și continuă pentru personalul didactic, a fost acordată Universităţii ”Dimitrie Cantemir” de către Ministerul Educației prin Ordinul nr. 30127  din data de 14 ianuarie 2010.

Read more...

Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic și-a asumat  o misiune didactică şi de cercetare ştiinţifică în domeniul pregătirii personalului didactic, prin promovarea unui învăţământ formativ, modern, centrat pe student, adaptat la cerinţele europene privind programele de formare psihopedagogică și orientat pragmatic către nevoile reale ale societăţii şi priorităţile actuale ale educaţiei.

Încă de la înființare, Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic și-a urmat misiunea, furnizând programe de formare psihopedagogică pentru cei interesați să îmbrăţişeze cariera didactică.

Sutele de studenți veniți din toată țara, dar și alte țări ale Uniunii Europene, care finalizează în fiecare an universitar, unul sau ambele programe de formare psihopedagogică, ilustrează aprecierea de care Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic se bucură și reputația solidă pe care a reușit să o construiască în toți acești ani. Ei reprezintă de asemenea și garanția experienței pe care „dascălii de dascăli” din cadrul D.P.P.D. o au în pregătirea viitorilor profesori.

Prin implementarea acestor programe de formare, acreditate de Ministerul Educaţiei, Universitatea ”Dimitrie Cantemir” din Târgu-Mureş îşi reafirmă  menirea de instituţie care-şi asumă cu responsabilitate rolul important pe care-l deţine în asigurarea calității educației, în această perioadă dificilă pe care o traversează învăţământul românesc.

PROGRAME DE STUDIU

Nivelul I (iniţial), acordă absolvenţilor de studii universitare dreptul să ocupe posturi didactice în învăţământul antepreşcolar, preşcolar și general obligatoriu cu condiţia acumulării unui minimum de 30 de credite transferabile din programul de formare psihopedagogică.

Nivelul II (de aprofundare) acordă absolvenţilor de studii universitare dreptul să ocupe posturi didactice la toate nivelurile de învățământ preuniversitar, cu satisfacerea cumulativă a două condiţii:

Read more...

 1. acumularea unui minimum de 60 de credite transferabile din programul de formare psihopedagogică obţinute prin cumularea celor 30 de credite de la nivelul I cu cele 30 de credite de la nivelul II;
 2. absolvirea uneia din următoarele categorii de studii:
  -studii universitare de master;
  -studii universitare de lungă durată;
  -program postuniversitar cu durata de cel puțin un an și jumătate sau care asigură acumularea a cel puțin 90 de credite;
  -program de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări, finalizat după absolvirea studiilor universitare de master sau a studiilor universitare de lungă durată.
DURATA STUDIILOR

Programele de formare psihopedagogică de nivel I şi II, dureză un semestru/nivel, pe durata unui an.

Conducere

Prof. univ. dr. Elena-Adriana Tomuleţiu

Cadre didactice

Personalul didactic al D.P.P.D. este format din specialişti în pedagogie, psihologie, psihopedagogie specială, sociologie, tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor.

Titularii disciplinelor Didactica specialităţii, au una dintre specialităţile din domeniul de pregătire al studenţilor, având de asemenea şi competenţe pedagogice conferite de absolvirea modulului pedagogic şi de participarea la programe de formare continuă în domeniul ştiinţelor educaţiei.

Toţi titularii de discipline au titlul ştiinţific de doctor, sau sunt doctoranzi în domeniul disciplinelor din postul ocupat.

Mentori practică pedagogică

Practica pedagogică este îndrumată de cadre didactice ale D.P.P.D. în parteneriat cu profesori din unităţile de învăţământ cu care Departamentul a încheiat contracte de practică, profesori desemnaţi de către Conducerea şcolilor respective în funcţie de domeniile de specialitate ale studenţilor D.P.P.D. şi care oferă modele autentice de exercitare a profesiunii didactice sub aspect pedagogic, ştiinţific, didactic şi deontologic.

Practica pedagogică de Nivel I se desfăşoară sub îndrumarea mentorilor de la Şcoala Gimnazială Omega din Târgu Mureş şi de la Liceul Vocaţional de Arte din Târgu Mureş.

Practica pedagogică de Nivel II se desfăşoară sub îndrumarea mentorilor de la  Colegiul Național Pedagogic ”Mihai Eminescu” din Târgu Mureş şi la Liceul Vocaţional de Arte din Târgu Mureş

Înscrierea și înmatricularea în perioada:  06-30 Septembrie 2021.

Înscrierea la nivelul I postuniversitar

Înscrierea în regim postuniversitar  la cursurile programului de formare psihopedagogică de nivel I este condiţionată de absolvirea cu diplomă a uneia dintre următoarele categorii de studii:

 1.  studii universitare de licenţă;
 2.  studii universitare de master;
 3.  studii universitare de lungă durată;
 4.  programe postuniversitare cu durata de cel puțin un an și jumătate sau care asigură acumularea a cel puțin 90 de credite, aprobate de MEN: studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de master;
 5.  programe de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări;
 6.  studii universitare de scurtă durată.

MODALITATEA DE ÎNSCRIERE: online
Se transmit formularele, respectiv documentele scanate în format pdf/jpg  prin intermediul adresei de email admitereudc@gmail.com

 • PAȘII DE URMAT PENTRU ÎNSCRIERE:

1. Expedierea pe adresa de email admitereudc@gmail.com a documentelor personale (format jpg. jpeg. pdf.) necesare înscrierii:
 – certificat de naștere;
 – carte de identitate, precum și dovada de schimbare a numelui, după caz;
 – diploma de bacalaureat însoțită de foaia matricolă;
 – diploma de licență însoțită de foaia matricolă/suplimentul la diploma de licență;
 – certificatul medical care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori de alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie.
 – dovada plății taxei de înscriere de 100 de lei*

DOCUMENTE SOLICITATE ÎN PLUS PERSOANELOR CARE AU STUDIAT ÎN ALTĂ ȚARĂ DECÂT ROMÂNIA
(cetăţenii români, ai Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană, ai statelor terțe)
– atestatul de echivalare sau recunoaştere pentru diplomele de licenţă obţinute în străinătate de către cetăţenii români, ai Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană, în baza cărora se realizează admiterea, emis de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, în copie certificată “conform cu originalul” de instituţia organizatoare a programului de formare;
– scrisoarea de acceptare la studii pentru cetăţenii statelor terţe care solicită înscrierea pentru a parcurge programul de formare psihopedagogică în regimul cursurilor postuniversitare. Pentru eliberarea acesteia se vor parcurge etapele prevăzute de legislaţia în vigoare. Universităţile transmit direcţiilor de specialitate din Ministerul Educaţiei Naţionale lista cu cetăţenii din statele terţe admişi la acest program, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
– certificatul de competenţă lingvistică de nivel C1, eliberat de instituţiile de învăţământ acreditate care organizează cursul pregătitor pentru învăţarea limbii române, în cazul candidaţilor la programele de formare psihopedagogică şcolarizate în limba română şi care nu prezintă acte de studii eliberate de unităţi/instituţii de învăţământ din România sau din străinătate cu predare în limba română.

2. Verificarea documentelor și validarea lor:
– primirea și completarea fișei de interviu de către fiecare candidat si retrimiterea ei pe adresa de email admitereudc@gmail.com.
– evaluarea interviului de către comisia de admitere și transmiterea răspunsului ”Admis/Respins” către candidat.

3. Cei admiși vor primi în format electronic, spre a fi completate și retrimise apoi pe adresa de email admitereudc@gmail.com, următoarele documente:
– fișa date personale;
– cerere înscriere nivel I;
– contract de studii nivel I;
– declarație de consimțământ;
– adresa de email student;♦ ♦ ♦ Plata poate fi făcută prin virament bancar (rate, restanțe, taxa reexaminare etc.),
în contul Universității nr. RO78BTRLRONCRT030564100D deschis la Banca Transilvania.

Pentru o plată valabilă, dispoziția de plată trebuie să cuprindă următoarele informații:
– numele și prenumele studentului, așa cum apare în catalog:〈numele la naștere, numele  după căsătorie – în paranteză, inițiala numelui tatălui, prenume; ex: Popescu (Strejan) F. Mihaela〉;
– programul  de studii – DPPD – NIVEL I POSTUNIVERSITAR;
– destinația sumei plătite (ex: taxă de înscriere)
– dacă plata este făcută de către o altă persoană, se va specifica în numele cui se face plata, cu toate detaliile de mai sus.

 

Înscrierea la nivel II postuniversitar 

Cursurile nivelului II DPPD încep în semestrul II universitar.
Perioada înscrierilor va fi anunțată  la finalul lunii ianuarie.

Înscrierea în regim postuniversitar la programul de formare psihopedagogică de nivel II este condiţionată de absolvirea programului de formare psihopedagogică de nivel I sau de îndeplinirea condiţiei de formare psihopedagogică de nivel I, în conformitate cu legislaţia în vigoare, precum şi de absolvirea cu diplomă a uneia dintre următoarele categorii de studii:

a.studii universitare de master;

b. studii universitare de lungă durată;

c. programe postuniversitare cu durata de cel puţin un an şi jumătate sau care asigură acumularea a cel puţin 90 de credite, aprobate de MEN: studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de master;

d. programe de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări, finalizate după absolvirea ciclului II de studii universitare de master sau după absolvirea studiilor universitare de lungă durată.

Programul de formare psihopedagogică de NIVEL I:
 1. certificat de naştere;
 2. carte de identitate, precum şi dovada de schimbare a numelui, după caz;
 3. certificat medical care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori de alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie;
 4. acte de studii – bacalaureat (diploma de bacalaureat/ foaia matricolă).
 5. acte de studii – licență (diploma de licență/foaia matricolă/suplimentul la diploma de licenţă), în cazul absolvenţilor – actul de studii corespunzător categoriei de studii în baza căruia se realizează înscrierea
 6. foaie matricolă/supliment la diploma corespunzătoare categoriei de studii în baza căreia se realizează înscrierea sau orice alt document de studii din care să rezulte parcursul universitar
 7. dovada plății taxei de înscriere de 100 de lei*

DOCUMENTE SOLICITATE ÎN PLUS PERSOANELOR CARE AU STUDIAT ÎN ALTĂ ȚARĂ DECÂT ROMÂNIA
(cetăţenii români, ai Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană, ai statelor terțe)
– atestatul de echivalare sau recunoaştere pentru diplomele de licenţă obţinute în străinătate de către cetăţenii români, ai Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană, în baza cărora se realizează admiterea, emis de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, în copie certificată “conform cu originalul” de instituţia organizatoare a programului de formare;
– scrisoarea de acceptare la studii pentru cetăţenii statelor terţe care solicită înscrierea pentru a parcurge programul de formare psihopedagogică în regimul cursurilor postuniversitare. Pentru eliberarea acesteia se vor parcurge etapele prevăzute de legislaţia în vigoare. Universităţile transmit direcţiilor de specialitate din Ministerul Educaţiei Naţionale lista cu cetăţenii din statele terţe admişi la acest program, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
– certificatul de competenţă lingvistică de nivel C1, eliberat de instituţiile de învăţământ acreditate care organizează cursul pregătitor pentru învăţarea limbii române, în cazul candidaţilor la programele de formare psihopedagogică şcolarizate în limba română şi care nu prezintă acte de studii eliberate de unităţi/instituţii de învăţământ din România sau din străinătate cu predare în limba română.

Programul de formare psihopedagogică de NIVEL II:
 1. certificat de naştere;
 2. carte de identitate, precum şi dovada de schimbare a numelui, după caz;
 3. certificat medical care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori de alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie;
 4. acte de studii – bacalaureat (diploma de bacalaureat/ foaia matricolă).
 5. acte de studii – licență (diploma de licență/foaia matricolă/suplimentul la diploma de licenţă), în cazul absolvenţilor – actul de studii corespunzător categoriei de studii în baza căruia se realizează înscrierea
 6. foaie matricolă/supliment la diploma corespunzătoare categoriei de studii în baza căreia se realizează înscrierea sau orice alt document de studii din care să rezulte parcursul universitar
 7. certificat de competenţă lingvistică de nivel C1, eliberat de instituţiile de învăţământ acreditate care organizează cursul pregătitor pentru învăţarea limbii române, în cazul candidaţilor la programele de formare psihopedagogică şcolarizate în limba română şi care nu prezintă acte de studii eliberate de unităţi/instituţii de învăţământ din România sau din străinătate cu predare în limba română;
 8. dovada absolvirii programului de formare psihopedagogică de nivel I sau a îndeplinirii condiţiei de formare psihopedagogică de nivel I, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 9. diploma de master; act de studii postuniversitare cu durata de cel puţin un an şi jumătate sau care asigură acumularea a cel puţin 90 de credite, aprobate de MEN (studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de masterat/master; programe de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări, finalizate după absolvirea ciclului II de studii universitare de master sau după absolvirea studiilor universitare de lungă durată), însoţită/însoţit de foaie matricolă/supliment.
 10. atestat de echivalare sau recunoaştere pentru diplomele de master obţinute în străinătate de către cetăţenii români, ai Uniunii Europene, ai Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană, în baza cărora se realizează admiterea, emis de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor.
 • Pentru toţi candidaţii care doresc înscrierea la programe de formare psihopedagogică de nivel II, în cadrul Universităţii noastre, şi care au urmat diferite programe de formare psihopedagogică în străinătate, instituţia de învăţământ superior analizează programul de formare parcurs, evaluează conţinuturile şi propune în scris Centrului Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor recunoaşterea/ echivalarea totală sau parţială a programului de formare psihopedagogică de nivel I finalizat.

Conform cerinţelor prevăzute în ORDIN Nr. 3850/2017 din 2 mai 2017, cu completările/modificările ulterioare prevăzute în ORDIN  Nr. 4129/2018 din 16 iulie 2018, admiterea la Programul de formare psihopedagogică în regim postuniversitar se realizează prin susținerea unui interviu în urma căruia se va acorda calificativul ADMIS / RESPINS.

Interviul urmăreşte identificarea compatibilităţii posibile între competenţele/motivaţia candidaţilor şi cerinţele profesiunii didactice, prin respectarea următoarelor principii:

1.       informarea publică cu privire la admitere;

2.       accesibilitate;

3.       transparenţă;

4.       nediscriminare.

Principalele zone de investigare a candidatului în cadrul interviului de admitere, vizează:

5.       motivaţia candidatului de a urma cursurile Programului de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică;

6.       informaţiile pe care le are candidatul în legătură cu acest program;

7.       interesul candidatului pentru activităţile educaţionale din relatarea sumară a unor experienţe personale, modele în familie, cercul de cunoştinţe, prieteni etc.;

8.       alternative ocupaţionale avute în vedere;

9.       clarificări în legătură cu observaţiile membrilor comisiei.

Rezultatul interviului se transmite imediat după susţinerea lui. Nu se admit contestaţii în ceea ce priveşte aprecierea candidaţilor.

 

TAXE PENTRU CURSURILE DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ
 NIVEL I POSTUNIVERSITAR – 2021-2022

Taxa de înscriere nivel I: 100 LEI

Taxa de școlarizare nivel  I: 3000 de lei – plătibilă în patru rate a câte 750 de lei fiecare

Taxa examen final nivel I: 500 de lei

 – Rate DPPD:

– rata I.          – la înscriere până la 30 Septembrie 2021.
– rata II.         – până la 29 octombrie 2021
– rata III.       – până la 30 noiembrie 2021
– rata IV         – până la 15 ianuarie 2022♦ ♦ ♦ Plata poate fi făcută prin virament bancar, în contul Universității nr. RO78BTRLRONCRT030564100D, deschis la Banca Transilvania.

Pentru o plată valabilă, dispoziția de plată trebuie să cuprindă următoarele informații:
– numele și prenumele studentului, așa cum apare în catalog:〈numele la naștere, numele  după căsătorie – în paranteză, inițiala numelui tatălui, prenume; ex: Popescu (Strejan) F. Mihaela〉;
– programul  de studii – DPPD – NIVEL I POSTUNIVERSITAR;
– destinația sumei plătite (ex: taxă de înscriere, rate, restanțe, taxa reexaminare etc.)
– dacă plata este făcută de către o altă persoană, se va specifica în numele cui se face plata, cu toate detaliile de mai sus.

 

Taxe studii ↵

CONTACT


 

Adresa/ telefon:

Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureş

Str. Bodoni Sandor, Nr.3-5, Târgu Mureş, România

Tel.: +40-365-401.127; +40-365-401.129

Fax: +40-365-401.125

Persoana de contact:

Prof. univ. dr. Elena-Adriana Tomuleţiu, director D.P.P.D.

e-mail: adriana.tomuletiu@gmail.com


OFERTA EDUCAȚIONALĂ  ›

Admitere 2021 – 2022  »

 

Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu-Mureș este acreditată instituțional de Parlamentul României și evaluată periodic de AHPGS, evaluator german al calității învățământului superior.

Dacă îți dorești să fii licențiat în  medicină, drept, științe economice, psihologie, geografia turismului sau inginerie*   te așteptăm alături de noi!