faculties and programs

Facultatea de Psihologie și științe ale educației

Planul de învăţământ şi programele analitice aferente acestei direcţii de specializare, asigură o pregătire fundamentală în acest domeniu de mare interes.

Acestea prevăd o pregătire de bază în domeniul Psihologiei, completată cu o pregătire de specialitate pe direcţiile existente la nivelurile superioare.

 

 

 

Principalele obiective ale acestei specializări sunt:

–   formarea de specialişti a căror competenţă se pretează activităţii în domeniul învățământului, clinic sau industrial, cu scopul evaluării şi planificării intervenţiei psihologice;
Read more...

–  asigurarea fundamentelor teoretice şi practice, care să permită participarea la soluţionarea unor probleme complexe, care necesită investigaţii interdisciplinare;

–  cunoaşterea modului de funcţionare al mecanismelor psihice, a interpretării comportamentului uman în diferite situaţii sociale, precum şi identificarea instrumentelor de diagnosticare, ameliorare şi intervenţie;

–  formarea unor aptitudini şi abilităţi de a utiliza metodele, mijloacele şi tehnicile cele mai adecvate de investigare în domeniul psihologiei;

Absolvenţii vor fi capabili să-şi extindă şi să-şi perfecţioneze pregătirea în studii de masterat.

 

PROGRAME ȘI SPECIALIZĂRI

Program Licență:   3 ani, curs de zi

  • Psihologie

Program Master:    2 ani, curs de zi

  • Asigurarea Calității Învățământului
  • Managementul Resurselor Umane
  • Psihologie Clinică și Tehnici de Intervenție prin Consiliere și Psihoterapie 

Misiunea Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, specializarea Psihologie este aceea de a pregăti specialişti de valoare în învăţământ, şi în diferite ramuri ale industriei şi sănătăţii, care să corespundă exigenţelor impuse de transformările economico-sociale şi legislative din ţara noastră.

Beneficiind de cadrul constituţional creat prin asumarea obligaţiei de către statul român, a respectării dreptului la învăţătură şi a egalităţii indivizilor de a se bucura de valorile create de civilizaţie, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei din cadrul Universităţii „Dimitrie Cantemir” urmăreşte:

– realizarea, din perspectiva pregătirii psihologice, a unui puternic centru polarizator universitar – academic;

– egalitatea, pentru fiecare student, de a beneficia în pregătirea sa de baza academică a Universităţii;

– un răspuns la cererea de forţă de muncă pregătită în domeniul psihologic.

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei s-a dezvoltat continuu graţie activităţii cadrelor didactice, a promovării active pe piaţa educaţională, şi a succesului absolvenţilor noştri pe piaţa muncii locală şi regională, devenind o prestigioasă instituţie de învăţământ universitară, pentru regiunea estică a Transilvaniei.

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei cuprinde, la ora actuală, un program de licenţă acreditat, în Psihologie, precum şi 3 programe de masterat înfiinţate în temeiul Legii învăţământului nr. 84/1995, modificată prin Legea nr. 2/2008: Asigurarea calităţii învăţământuluiManagementul resurselor umane şi Psihologie clinică şi metode de intervenţie prin consiliere şi  psihoterapie.

Procesul de învăţământ se desfăşoară în baza Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi a Cartei Universităţii „Dimitrie Cantemir”, Regulamentului de ordine interioară, Regulamentului de organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru structurile şi funcţiile de conducere, Regulamentului privind activitatea studenţească, precum şi pe baza Procedurilor de sistem şi operaţionale, aferente Manualului calităţii.

Studiile universitare sunt organizate în limba română.

Programul de studii universitare de licenţă în Psihologie, aparţine domeniului de studii de licenţă „Psihologie”, din cadrul domeniului fundamental „Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei” şi se încadrează în ciclul I universitar, cu durata de 3 ani şi 180 de credite.

Programele de studii universitare de licenţă se adresează următoarelor grupuri ţintă:

– absolvenţi ai liceelor cu diplomă de bacalaureat;

– absolvenţi cu studii superioare, care urmăresc dezvoltarea unei cariere de succes în domeniul psihologic.

– angajaţi care activează în diferite domenii corelate cu specializarea existentă.

Procesul de învăţământ, după o fundamentare în primul an de studiu, are următoarele direcţii principale: psihologia educaţiei,  psihologia muncii şi organizaţională, şi psihologia clinică. In acest scop, planul de învăţământ este structurat pe discipline fundamentale, de specialitate, si cu caracter complementar. De asemenea, se pune accent pe disciplinele cu caracter practic, pentru a forma specialişti care să se integreze cât mai ușor în activitatea practică.

Absolvenţii specializării se vor putea integra in activitățile din cadrul diverselor ramuri ale vieţii sociale şi economiei naţionale, în principal în domeniul psihologiei, dar şi în instituțiile administraţiei locale şi teritoriale.

 


 


EDUCATIONAL OFFER  ›

 Admission  »

 

“Dimitrie Cantemir” University of Târgu-Mureș is institutionally accredited by the Romanian Parliament and periodically evaluated by AHPGS, a German evaluator of the quality of higher education.

If you want to have a degree in medicine, law, economics, psychology or tourism geography  we are waiting for you to join us!