Departamente

 Departamentul  pentru  Pregătirea  Personalului  Didactic  –  DPPD

 – Program Postuniversitar –

 

PREZENTARE GENERALĂ

Începând cu anul universitar 2009-2010, în cadrul Universităţii ”Dimitrie Cantemir” din Târgu-Mureş funcţionează Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic – D.P.P.D. Calitatea de instituţie furnizoare de programe de formare inițială și continuă pentru personalul didactic, a fost acordată Universităţii ”Dimitrie Cantemir” de către Ministerul Educației prin Ordinul nr. 30127  din data de 14 ianuarie 2010.

Read more...

Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic și-a asumat, încă de la înființare, o misiune didactică şi de cercetare ştiinţifică în domeniul pregătirii personalului didactic, prin promovarea unui învăţământ formativ, modern, centrat pe student, adaptat la cerinţele europene privind programele de formare psihopedagogică și orientat pragmatic către nevoile reale ale societăţii şi priorităţile actuale ale educaţiei.

Încă de la înființare, Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic și-a urmat misiunea, furnizând programe de formare psihopedagogică pentru cei interesați să îmbrăţişeze cariera didactică.

 Sutele de studenți veniți din toată țara, dar și alte țări ale Uniunii Europene, care finalizează în fiecare an universitar, unul sau ambele programe de formare psihopedagogică, ilustrează aprecierea de care Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic se bucură și reputația solidă pe care a reușit să o construiască în toți acești ani. Ei reprezintă de asemenea și garanția experienței pe care „dascălii de dascăli” din cadrul D.P.P.D. o au în pregătirea viitorilor profesori.

Prin implementarea acestor programe de formare, acreditate de Ministerul Educaţiei, Universitatea ”Dimitrie Cantemir” din Târgu-Mureş îşi reafirmă  menirea de instituţie care îşi asumă cu responsabilitate rolul important pe care-l deţine în asigurarea calității educației, în această perioadă dificilă pe care o traversează învăţământul românesc.

PROGRAME DE STUDIU
Nivel I

Nivelul I (iniţial), acordă absolvenţilor de studii universitare dreptul să ocupe posturi didactice în învăţământul antepreşcolar, preşcolar și general obligatoriu cu condiţia acumulării unui minimum de 30 de credite transferabile din programul de formare psihopedagogică.

Nivel II

Nivelul II (de aprofundare) acordă absolvenţilor de studii universitare dreptul să ocupe posturi didactice la toate nivelurile de învățământ preuniversitar, cu satisfacerea cumulativă a două condiţii:

Read more...

 1. acumularea unui minimum de 60 de credite transferabile din programul de formare psihopedagogică obţinute prin cumularea celor 30 de credite de la nivelul I cu cele 30 de credite de la nivelul II;
 2. absolvirea uneia din următoarele categorii de studii:
  -studii universitare de master;
  -studii universitare de lungă durată;
  -program postuniversitar cu durata de cel puțin un an și jumătate sau care asigură acumularea a cel puțin 90 de credite;
  -program de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări, finalizat după absolvirea studiilor universitare de master sau a studiilor universitare de lungă durată.
Durata studiilor

Programele de formare psihopedagogică de nivel I şi II, dureză un semestru/nivel, pe durata unui an.

Activitatea didactică în semestrul I. al anului universitar 2021-2022 se va desfășura on-line.

Conducere

Prof. univ. dr. Elena-Adriana Tomuleţiu

Cadre didactice

Personalul didactic al D.P.P.D. este format din specialişti în pedagogie, psihologie, psihopedagogie specială, sociologie, tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor.

Titularii disciplinelor Didactica specialităţii, au una dintre specialităţile din domeniul de pregătire al studenţilor, având de asemenea şi competenţe pedagogice conferite de absolvirea modului pedagogic şi de participarea la programe de formare continuă în domeniul ştiinţelor educaţiei.

Toţi titularii de discipline au titlul ştiinţific de doctor, sau sunt doctoranzi în domeniul disciplinelor din postul ocupat.

Mentori practică pedagogică

Practica pedagogică este îndrumată de cadre didactice ale D.P.P.D. în parteneriat cu profesori din unităţile de învăţământ cu care Departamentul a încheiat contracte de practică, profesori desemnaţi de către Conducerea şcolilor respective în funcţie de domeniile de specialitate ale studenţilor D.P.P.D. şi care oferă modele autentice de exercitare a profesiunii didactice sub aspect pedagogic, ştiinţific, didactic şi deontologic.

Practica pedagogică de Nivel I se desfăşoară sub îndrumarea mentorilor de la Şcoala Gimnazială Omega din Târgu Mureş şi de la Liceul Vocaţional de Arte din Târgu Mureş.

Practica pedagogică de Nivel II se desfăşoară sub îndrumarea mentorilor de la  Colegiul Național Pedagogic ”Mihai Eminescu” din Târgu Mureş şi la Liceul Vocaţional de Arte din Târgu Mureş

CONTACT

Adresa/telefon:
 • Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureş

Str. Bodoni Sandor, Nr.3-5; Târgu Mureş, România

 • Tel.: +40-365-401.127; +40-365-401.129
Persoana de contact:
 • Prof. univ. dr. Elena-Adriana Tomuleţiu, director D.P.P.D.

e-mail:adriana.tomuletiu@gmail.com


OFERTA EDUCAȚIONALĂ  ›

Admitere 2021 – 2022  »

 

Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu-Mureș este acreditată instituțional de Parlamentul României și evaluată periodic de AHPGS, evaluator german al calității învățământului superior.

Dacă îți dorești să fii licențiat în  medicină, drept, științe economice, psihologie, geografia turismului sau inginerie*   te așteptăm alături de noi!