COMPLETAREA STUDIILOR UNIVERSITARE

Ca urmare a solicitării Colegiului Psihologilor din România (adresa nr. R 494/15.02.2023), în concordanță cu prevederile art. 15, alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 788/2005 precum și prevederile art. 1, alin. (8) și (9), respectiv art. 2, alin. (6), lit. a) și b) din Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 52/2021 pentru aprobarea Normelor privind educaţia şi formarea profesională a psihologilor cu drept de liberă practică.

Universitatea ”Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureș organizează – în cadrul programelor universitare de licență și master în Psihologie – module cuprinzând discipline de specialitate destinate absolvenților licențiați ai facultăților de:
Medicină, Asistență socială, Filosofie, PsihopedagogiePedagogie și Teologie pentru dobândirea de competențe în specialitatea profesională Psihoterapie.


–  Drept, pentru dobândirea competenței în specialitatea profesională Psihologie judiciară – evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf.

Cursanții optează, la înscriere, pentru una/mai multe discipline din fiecare pachet. Contractul se încheie, în funcție de pachetul de discipline ales, pentru unul sau două semestre. Taxa totală achitată de cursant este determinată de numărul de discipline pentru care a optat, raportat la taxa stabilită pentru fiecare disciplină.

Înscriere: Campusul Universității, Târgu Mureș, str. Bodoni Sandor nr 3-5, parter, Secretariatul Facultății de Psihologie și Științe ale Educației (A07) până în data de 16.10.2023 (pentru disciplinele din semestrul I) și până în data de 02.02.2024 (pentru disciplinele din semestrul II).

Dosarul candidaților va conține:
–  Contractul de studii
–  Anexa cu opțiunea disciplinelor
–  Certificatul de naștere
–  Certificatul de căsătorie
–  Diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta și suplimentul la diplomă/foaia matricolă
–  Dovada achitării taxei

Actele de stare civilă și cele de studii se prezintă în original, la dosarul cursantului rămânând o copie certificată de conformitate cu originalul.

La finalizarea modulului se eliberează cursantului, în baza rezultatelor obținute la examen, adeverința ce atestă participarea la cursuri (la disciplinele pentru care a optat), nota obținută la examen și numărul de credite transferabile aferent disciplinei/disciplinelor, conform programei analitice ale programului de studiu din care face parte disciplina.

Persoană de contact: prof.univ.dr. Camelia Stanciu
Email: cameliastanciu.psy@gmail.com

COMPLETAREA-STUDIILOR-UNIVERSITARE -.pdf


EDUCATIONAL OFFER  ›

 Admission  2024 »

 

“Dimitrie Cantemir” University of Târgu-Mureș is institutionally accredited by the Romanian Parliament and periodically evaluated by AHPGS, a German evaluator of the quality of higher education.

If you want to have a degree in medicine, law, economics, psychology or tourism geography  we are waiting for you to join us!