ÎNSCRIEREA LA PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ DE NIVEL II

în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică în învățământul liceal/postliceal

PERIOADA DE ÎNSCRIERE: 21.02.2023 – 01.03.2023

MODALITATEA DE ÎNSCRIERE:
personal, la Campusul Universității „Dimitrie Cantemir” din Târgu-Mureș, str. Bodoni Sandor, Nr. 3-5, Serviciul Operativ, cam. B.02.
     Program: Luni-Vineri 08-14
….
♦ TAXA DE ÎNSCRIERE NIVEL II: 200 LEI
TAXA DE ȘCOLARIZARE NIVEL II: 3000 de lei/nivel
– plătibilă în patru rate a câte 750 de lei fiecare
TAXA EXAMEN FINAL NIVEL II: 500 de lei
♦ Taxa de înscriere și prima rată din taxa de școlarizare se achită la înscriere, în numerar la casieria Universității, cam. B.03

PAȘII DE URMAT PENTRU ÎNSCRIERE:….
1. Depunerea documentelor necesare înscrierii (în copie și original – pentru conformitate):
certificat de naștere;
certificat căsătorie;
carte de identitate;
diplomă de licență însoțită de foaia matricolă/suplimentul diplomei de licență;
dovada absolvirii programului de formare psihopedagogică de nivel I sau a îndeplinirii condiției de formare psihopedagogică de nivel I, în conformitate cu legislația în vigoare;
diploma de master; act de studii postuniversitare cu durata de cel puţin un an şi jumătate sau care asigură acumularea a cel puţin 90 de credite, aprobate de MEN (studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de masterat/master; programe de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări, finalizate după absolvirea ciclului II de studii universitare de master sau după absolvirea studiilor universitare de lungă durată), însoțită/însoțit de foaie matricolă/supliment descriptiv;
certificatul medical care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori de alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie;

* DOCUMENTE SOLICITATE ÎN PLUS PERSOANELOR CARE AU STUDIAT ÎN ALTĂ ȚARĂ DECÂT ROMÂNIA (cetăţenii români, ai Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană, ai statelor terțe)
–  atestatul de echivalare sau recunoaştere pentru diplomele de licenţă obţinute în străinătate de către cetăţenii români, ai Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană, în baza cărora se realizează admiterea, emis de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, în copie certificată “conform cu originalul” de instituţia organizatoare a programului de formare;
atestatul de echivalare sau recunoaştere pentru diplomele de master obţinute în străinătate de către cetăţenii români, ai Uniunii Europene, ai Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană, în baza cărora se realizează admiterea, emis de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, în copie certificată “conform cu originalul” de instituţia organizatoare a programului de formare.
scrisoarea de acceptare la studii pentru cetăţenii statelor terţe care solicită înscrierea pentru a parcurge programul de formare psihopedagogică în regimul cursurilor postuniversitare. Pentru eliberarea acesteia se vor parcurge etapele prevăzute de legislaţia în vigoare. Universităţile transmit direcţiilor de specialitate din Ministerul Educaţiei Naţionale lista cu cetăţenii din statele terţe admişi la acest program, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
certificatul de competenţă lingvistică de nivel C1, eliberat de instituţiile de învăţământ acreditate care organizează cursul pregătitor pentru învăţarea limbii române, în cazul candidaţilor la programele de formare psihopedagogică şcolarizate în limba română şi care nu prezintă acte de studii eliberate de unităţi/instituţii de învăţământ din România sau din străinătate cu predare în limba română.

2. Verificarea documentelor și validarea lor.

3. Primirea și completarea fișei de interviu de către fiecare candidat. Evaluarea interviului de către comisia de admitere și transmiterea răspunsului ”Admis/Respins” către candidat.

4.  Cei admiși vor primi, spre a fi completate, următoarele documente:
– Fișa date personale
– Cerere înscriere nivel II
– Contract de studii nivel II

MODALITATEA DE DESFĂȘURARE A CURSURILOR ÎN CADRUL D.P.P.D.

Potrivit Deciziei Rectorului Universității „Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureș, începând cu noul semestru al anului universitar 2023-2024, respectiv cu noile serii de studenți care urmează să se înscrie la programul de formare psihopedagogică pentru certificare în profesia didactică, activitățile didactice în cadrul acestui program se vor desfășura astfel:

1. Cursurile se  vor desfășura în format online, prin utilizarea unor resurse electronice, informatice şi de comunicaţii sincrone;

2. Seminariile se vor desfășura în spațiul universitar, cu posibilitatea participării studenților la activități și online, prin utilizarea unor resurse electronice, informatice şi de comunicaţii sincrone;

3. Practica se desfășoară fizic, în cadrul școlilor de aplicație;

4. Examenele pe discipline și examenul de absolvire se desfășoară în spațiul universitar.

♦ Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic – DPPD


EDUCATIONAL OFFER  ›

 Admission  2024 »

 

“Dimitrie Cantemir” University of Târgu-Mureș is institutionally accredited by the Romanian Parliament and periodically evaluated by AHPGS, a German evaluator of the quality of higher education.

If you want to have a degree in medicine, law, economics, psychology or tourism geography  we are waiting for you to join us!